Politikk

  • Vi aksepterer ikke skader, verken på mennesker, materiell eller miljø – » 0-filosofi» .
  • Vårt arbeid og våre produkter skal være innenfor lovpålagte krav og de aksepterte etiske normer og verdisyn i samfunnet.
  • Vårt arbeid og våre produkter skal til enhver tid tilfredsstille, eller være bedre, enn den avtalte kvalitet.
  • Vi skal kontinuerlig streve for å bli bedre, slik at vi også i fremtiden vil tilfredsstille våre kunders behov.

Miljøaspekter

Moss Isolasjonsservice AS har i sin overordnede politikk definert også en 0-filosofi i forhold til miljø.
Dette innebærer en kontinuerlig miljøkartlegging mot alle potensielle miljøskadelige stoffer.
Dette dokumenteres i miljøregnskap, og målet er at andelen av restavfall skal reduseres så mye som mulig, samtidig som alle miljøskadelige stoffer skal levers til godkjent behandlingsinstans.

Et mål i denne prosessen har også vært å bytte ut miljøskadelige stoffer, samt å øke resirkuleringsgraden av de ulike materialer som en del av den kontinuerlige forbedringsprosessen.

På sikt er planen å vurdere ulike energisparende og støyreduserende tiltak. Egen hendelsesrapportering rettet mot positiv og negativ miljørapportering er etablert i selskapet.

Andre viktige momenter

Personellet i Moss Isolasjonsservice AS er vår viktigste innsatsfaktor for å gjennomføre våre prosjekter.
Vi jobber derfor kontinuerlig med å bedre våre ansattes kompetanse, samt å trygge våre ansattes arbeidssituasjon.

Alle delmål styres av selskapets ledelse i egen handlingsplan.